Department of Chemical Engineering
(Accredited by N.B.A.)


Topper List

 

Year 2022-23

Year 2020-21

1. RAKESH GAJBHIYE  9.09 CGPA
2. AKSHAY POTE  8.83 CGPA
3. GRUJYAT KAUR  8066 CGPA

Year 2019-20

1. Vaishnavi somkuvar
2. Prachi bais
3. Rohan Thakur

Year 2018-19

1. Neha mahalle   81.23%
2. Vaishanvi atilkar   78%
3. Pratiksha chwane   76.77%